Thủ tục gia hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ là một thủ tục quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Điều này được quy định trong các văn bản pháp luật như Luật đầu tư năm 2020, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định liên quan. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các quy định cơ bản liên quan đến thủ tục gia hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục gia hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

 1. Luật đầu tư năm 2020: Điều 41 quy định về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 2. Luật Doanh nghiệp năm 2020: Điều 47 quy định về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong đó có việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 3. Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021: Quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật đầu tư năm 2020, trong đó có quy định về thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 4. Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021: Quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong đó có quy định về thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 5. Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021: Quy định chi tiết về việc thực hiện một số điều của Luật đầu tư năm 2020 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong đó có quy định về thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ là gì?

Gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ là thủ tục rất quan trọng để ghi nhận thời hạn góp vốn mới trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi doanh nghiệp không thể thực hiện góp vốn đúng hạn. Theo quy định tại Điều 41 của Luật đầu tư năm 2020 và Điều 47 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp không thể thực hiện góp vốn đúng hạn, công ty cần thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ để cập nhật thông tin mới trên Giấy chứng nhận. Việc này giúp cho doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động và không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư.

Việc góp vốn đúng hạn được coi là vô cùng quan trọng vì nếu quá hạn theo thời hạn góp vốn quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, Ngân hàng sẽ không cho phép nhận vốn đầu tư, công ty sẽ không thể nhận được nguồn vốn đầu tư để tiến hành hoạt động. Do đó, việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ là một bước cần thiết để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

Thời hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư cần lưu ý các qui định về việc góp vốn như sau:

 1. Thời hạn góp vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài thường được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có tiêu chí tổng vốn đầu tư, trong đó bao gồm vốn góp và các loại khác theo đăng ký.
 2. Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài không được quá 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu doanh nghiệp không thực hiện góp vốn đúng hạn, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ để cập nhật thông tin mới trên Giấy chứng nhận.
 3. Thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể được gia hạn nếu doanh nghiệp có lý do chính đáng và được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận. Việc gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ được thực hiện thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục gia hạn góp vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Để thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư cần tuân thủ các bước sau:

Bước 1: Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Đầu tiên, nhà đầu tư cần lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để thay đổi thông tin về thời hạn góp vốn điều lệ. Hồ sơ này bao gồm:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo mẫu quy định).
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao Giấy phép đầu tư (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh quyền đại diện của người ký đơn đề nghị (nếu đơn đề nghị được ký bởi người đại diện pháp luật của công ty).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ký đơn đề nghị (nếu đơn đề nghị được ký bởi cá nhân).

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ

Sau khi đã có hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ này tại cơ quan quản lý đầu tư. Thời hạn nộp hồ sơ là trước khi hết thời hạn góp vốn điều lệ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

Cơ quan quản lý đầu tư sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ và thông báo kết quả cho nhà đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan quản lý đầu tư sẽ yêu cầu nhà đầu tư bổ sung trong vòng 5 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan quản lý đầu tư sẽ thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp không đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, cơ quan quản lý đầu tư sẽ thông báo lý do và không thực hiện điều chỉnh.

Xử lý vi phạm hành chính đối với trường hợp gia hạn sau thời hạn góp vốn điều lệ

Theo quy định tại Điều 46 của Luật Doanh nghiệp, trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện góp vốn đúng hạn, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có thể xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về đầu tư. Cụ thể, khoản 3 Điều 46 quy định:

“Nếu doanh nghiệp không thực hiện góp vốn đúng hạn mà không có lý do chính đáng hoặc không được cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư chấp thuận gia hạn, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có thể áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

Do đó, việc thực hiện đúng hạn góp vốn điều lệ là rất quan trọng để tránh vi phạm hành chính và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi.

Thời hạn giải quyết

Theo quy định tại Điều 47 của Luật Doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị để giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp cần bổ sung hồ sơ, thời hạn này có thể được kéo dài thêm 5 ngày làm việc.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về gia hạn thời hạn góp vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Việc thực hiện đúng hạn góp vốn là rất quan trọng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và tránh vi phạm hành chính. Nhà đầu tư cần lưu ý các qui định về thời hạn góp vốn và thực hiện đầy đủ các thủ tục gia hạn khi cần thiết. Nếu có bất kỳ vướng mắc hay thắc mắc nào, nhà đầu tư có thể liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư để được hỗ trợ và giải đáp.

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy chứng nhận VSATTP

GIA KHANG GROUP – Đồng Hành Cùng Doanh Nghiệp

 Trụ sở: 347 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM

 VPĐD: 144 – 146 – 148 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1 , TP. HCM
 0886 12 15 66 – 0915 18 90 66
 luatgiakhang@gmail.com
 Ketoangiakhang.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66