Bảng cân đối kế toán thông tư 200 – Công cụ quan trọng để phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được lập theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Dưới đây là những chi tiết cần biết về bảng cân đối kế toán thông tư 200 và những lời khuyên hữu ích để sử dụng công cụ này.

Bảng cân đối kế toán thông tư 200

bang can doi ke toan theo thong tu 200

Bảng cân đối kế toán thông tư 200 là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Bảng này cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Đây là báo cáo tài chính bắt buộc phải lập hàng năm theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bảng cân đối kế toán thông tư 200 được chia thành hai phần: Tài sản và Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Tài sản

Phần Tài sản của bảng cân đối kế toán thông tư 200 phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp, bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng không quá 12 tháng. Tài sản dài hạn là những tài sản có thời hạn thu hồi hoặc sử dụng trên 12 tháng.

Các tài sản cụ thể được liệt kê trong bảng cân đối kế toán thông tư 200 bao gồm:

 • Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Đầu tư tài chính ngắn hạn
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản ngắn hạn khác
 • Tài sản cố định
 • Bất động sản đầu tư
 • Đầu tư tài chính dài hạn
 • Tài sản dài hạn khác

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

Phần Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán thông tư 200 phản ánh tổng giá trị nguồn vốn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp, bao gồm nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Nợ phải trả là những khoản nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán cho người khác trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo. Vốn chủ sở hữu là tổng giá trị của các khoản đầu tư của chủ sở hữu vào doanh nghiệp và các kho ản thặng dư vốn.

FAQs bảng cân đối kế toán thông tư 200

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp liên quan đến bảng cân đối kế toán thông tư 200:

 1. Tại sao bảng cân đối kế toán thông tư 200 quan trọng đối với doanh nghiệp? Bảng cân đối kế toán thông tư 200 cung cấp thông tin quan trọng về tình hình tài chính của doanh nghiệp và là công cụ để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cơ cấu tài sản và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 2. Làm thế nào để lập bảng cân đối kế toán thông tư 200? Để lập bảng cân đối kế toán thông tư 200, doanh nghiệp cần tuân thủ quy trình và các nguyên tắc được quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.
 3. Có những gì cần lưu ý khi lập bảng cân đối kế toán thông tư 200? Khi lập bảng cân đối kế toán thông tư 200, doanh nghiệp cần đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin trong báo cáo. Đồng thời, doanh nghiệp cần tuân thủ chính sách và quy trình nội bộ liên quan đến việc lập báo cáo tài chính.
 4. Bảng cân đối kế toán thông tư 200 có những giới hạn gì trong việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp? Bảng cân đối kế toán thông tư 200 chỉ cung cấp thông tin về tổng giá trị tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Do đó, để có được cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính của doanh nghiệp, người đọc cần kết hợp bảng cân đối kế toán với các báo cáo tài chính khác như báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài sản cố định.
 5. Làm thế nào để sử dụng thông tin từ bảng cân đối kế toán thông tư 200? Người đọc có thể sử dụng thông tin từ bảng cân đối kế toán thông tư 200 để phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp, cơ cấu tài sản và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đồng thời, thông tin từ bảng cân đối kế toán thông tư 200 cũng có thể được sử dụng để so sánh với các doanh nghiệp khác trong ngành hoặc trong cùng một quy mô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0886 12 15 66